cat | esp Incidències

Arquifinques

977 20 03 81
Sant Pere i Sant Pau, Tarragona

Serveis d'administracio i gestió immobiliària

Arquifinques treballa de forma transparent i neta, exclusivament per als seus clients, de la forma més eficaç possible. Oferim els nostres serveis tant per telèfon, personalment en les nostres oficines o si ho prefereixen per internet, mitjançant correu electrònic.

En el món immobiliari, estem especialitzats en l'administració de finques i disposem de profesionals altament qualificiats, amb experiència tant en el vessant horitzontal (administrador de comunitats de propietaris) com en la vertical (administració de lloguers i patrimoni).

Formem part del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona (Núm.: 730) i d'arquitectes (Núm.:59.353), i els nostres treballadors reben formació constant que millora la nostra gestió.

La informació que constantment rebem fa que el nostre treball sigui més eficaç'i estem informats de tota la legislació vigent i aplicable.

Estem avalats per una assegurança de responsabilitat cívil i una altra caució que respon de les nostres accións i omissions davant dels propietaris.

T'ajudem?

Què fem?

 • Funcions de l'Administrador segons l'article 553-18 i funcions del secretari segons l'article 553-17 de la Llei Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
 • Preparació del pressupost ordinàri i càlcul de quotes.
 • Emissió de rebuts i quotes ordinàries, cobrament, comptabilització i reclamacions escrites.
 • Sol·licituds de pressupostos per al manteniment i reparacions habituals.
 • Pagaments de facutres i comptabilitzacions
 • Contactes amb industrials, proveïdors i empleats.
 • Seguiments d'incidències i venciments
 • Extractes comptables, informes, memòries, repartiments, tancaments d'exercicis i liquidacions anuals.
 • Contactes amb presidents amb números adequats a la complexitat dels edificis
 • Assembla ordinària: Convocatòria, assistència, redacció d'acta, enviaments.
 • Sol·licituds de certificacions i notes simples de registre.
 • Mediàció entre propietàri deutor i comunitat.
 • Procés reclamació judicial a propietàri morós
 • Derrames extraordinàries (càlcul, emissió de rebuts, cobraments i comptabilització)
 • Sol·licitud d'informes tècnics. (no s'inclouen els honoràris d'altres professionals)
 • Assesorament técnic en construcció (per arquitectes, no s'inclouen els honoraris sobre els treballs d'informes, projectes, etc...)
 • Presentació d'instàncies als ajuntaments.
 • Certificacions (sobre els continguts de les actes, certificacions al corrent de pagaments, deutes pendents.)
 • Assemblees extraordinàries: convocatòria, assistència, redacció de l'acte, enviament.
 • Obres de gran rehabilitació, reforma o reparació
 • Sol·licitud de subvencions.
 • Posada en marxa de comunitats de nova creació.