cat | esp Incidències

Arquifinques

977 20 03 81
Sant Pere i Sant Pau, Tarragona

Avís legal i política de privacitat

Informació legal LSSIYCE

D'acord amb les obligacions de a llei 34/2002, de serveis de la llei de serveis de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico (a partir d'ara LSSIYCE), ELEAZAR BARRIOS MARTIN manifesta que el domini wwww.arquifinques.com és propiet de ELEAZAR BARRIOS MARTIN, amb CIF 39715988W, i domicili al Bloc Venezuela esc. D local 4, 43007 SANT PERE I SANT PAU (TARRAGONA).

ELEAZAR BARRIOS MARTIN no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropitat o il·lícit de la informació mostrada en les seves pàgines.

Amb els límits establerts en la llei, ELEAZAR BARRIOS MARTIN no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que figuren a les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de ELEAZAR BARRIOS MARTIN estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. Tot i això, els continguts i la informació no vinculen al susdit, ni constitueixen opinions, consells ni assesorament legal de cap tipus, doncs es tracta d'un servei de caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines de Internet de ELEAZAR BARRIOS MARTIN poden contenir enllaçs (links) a d'altres pàgines de tercers. Els textes, images, sons, animacions, aplicatius i la resta de continguts inclosos em aquesta pàgina són propietat exclusiva de ELEAZAR BARRIOS MARTIN o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cesió, reproducció, emmagatzament o comunicació pública total o parcial, ha de tenir el consentiment explícit de ELEAZAR BARRIOS MARTIN..

Protecció de dades personals

En virtud de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados en el apartado de Contacto de la web sean incorporados en el fichero de Contactos responsabilidad de ELEAZAR BARRIOS MARTIN y domicilio en Bloc Venezuela esc D, local 4, 43007 Sant Pere i Sant Pau (Tarragona).

Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para atender su solicitud y siempre que no manifieste lo contrario. Estos datos no serán comunicados a otras entidades.

En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse en Bloc Venezuela esc D, local 4, 43007 Sant Pere i Sant Pau (Tarragona) o en info@arquifinques.com.

Asimismo también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos..

Propietat industrial i intelectual

Aquesta web és propietat de ELEAZAR BARRIOS MARTIN. Els drets de Propietat intelectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, apariència i disseny, així com els vincles (hiperlinks) que s'estableixin des d'ella a d'altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de ELEAZAR BARRIOS MARTIN, són propietat exclusiva d'aquesta, excepte que expresament s'especifíqui una altra cosa.

Qualsevulla denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o serveix oert i reflexat en aquesta`pàgina són marques degudament registrada per ELEAZAR BARRIOS MARTIN, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment explícit i inequívoc per paert d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existens en l' Ordenament júridic espanyol i/o comunitari..

Els drets de propietat intelectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no serà responsabilitat de ELEAZAR BARRIOS MARTIN l'ús que l'USUARI puguir portar a terme al respecte, la responsabilitat recaurà exclusivament a la seva persona..

Només per a ús personal i privat es permet la descàrrega de continguts, còpiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmestre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de ELEAZAR BARRIOS MARTIN.

ELEAZAR BARRIOS MARTIN no transfereix als usuaris la propietat de l'aplicatiu. L'usuar és el propietari del soport en el qual l'aplicatiu és enregistrat. ELEAZAR BARRIOS MARTIN posseix tots els drets de propietat industrial i interlectual, incloent l'aplicatiu. Si l'usuari transfereix l'aplicatiu d'aquesta pàgina web al seu terminal, no podrà dissecionar-lo per a estudi ni descompilar, traduir la versió del còdi original o el seu llenguatge a un altre còdi o llenguatge..

Llei aplicable i jurísdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació española, essent competents els jutjats i tribunals espanyols per a conèixer de quantes questions es susciten sobre la interpretació, aplicació i incompliment de les mateixes. L'USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncía expresament a qualsevol fur que, per aplicació de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigent pugues correspondre-li..